Regulamin promocji "Rozświetlacz + Pędzel"

UWAGA!

Zmiana w Regulaminie promocji „Rozświetlacz + Pędzel”.
Przedłużamy Promocję po 31 sierpnia 2023 r., a co więcej począwszy od dnia 1 września 2023 r. Promocja „Rozświetlacz + Pędzel” staje się promocją nieograniczoną czasową (zmiana pkt I ppkt 2) Regulaminu).

W związku z tą zmianą od 1 września 2023 r. obowiązuje nowy Regulamin promocji „Rozświetlacz + Pędzel” o następującym brzmieniu:

Regulamin promocji „Rozświetlacz + Pędzel” (dalej: Regulamin)

I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem akcji promocyjnej “Rozświetlacz + Pędzel” (dalej: „Promocja”) jest HEDONISTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16 93-192 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000672395, NIP: 7272812721, REGON: 367002658, (dalej: Hedonista), (dalej „Organizator”).
2. Promocja trwać będzie od dnia 01.09.2023 r. przez czas nieograniczony.

II. Warunki Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik).
2. Uczestnik bierze udział w Promocji produktowej poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia:
a) w sklepie internetowym Hedonista pod adresem https://www.hedonista.com;
b) w sklepie stacjonarnym Hedonista przy ulicy Senatorskiej 14/16 w Łodzi. Przy czym, możliwość skorzystania z Promocji w sklepie stacjonarnym dotyczy zakupów zrealizowanych wyłącznie w godzinach 9:00-17:00, od poniedziałku do piątku w czasie trwania Promocji.
3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, zwłaszcza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia ww. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu całości wartości produktów, które Uczestnik nabył w ramach Promocji, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę.

III. Zasady Promocji

1. Promocja polega na tym, że w czasie jej obowiązywania Uczestnik przy zakupie rozświetlacza o pojemności 100 ml może zakupić pędzel Body Highlighter w niższej niż regularna cena, tj. 105,00 zł (słownie: sto pięć 00/100 złotych). Regularna cena pędzla Body Highlighter wynosi 145,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć 00/100 złotych).
2. Hedonista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Hedonista zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy powinni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@hedonista.pl lub pocztą na adres siedziby Organizatora podany w punkcie I Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja Rozświetlacz + Pędzel“, przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się:
a) w przypadku reklamacji przesłanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację;
b) w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną – datę potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów zakupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Promocji, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora;
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.
9. Dane osobowe nie będą poddawane podejmowaniu decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej https://www.hedonista.com/pl/regulamin-promocji-rozswietlacz-plus-pedzel
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.
3. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
4. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

z Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies