Darmowa wysyłka na terenie Polski!

Polityka prywatności i cookies

Szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej i sklepu internetowego https://www.hedonista.com/ (dalej: Serwis). Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników, w tym zawiera informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 1. Dane osobowe

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

§ 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych Użytkowników jest HEDONISTA Spółka z o.o. siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, NIP: 7272812721, REGON 367002658, wpisana pod nr KRS 0000672395 do Rejestru Przedsiębiorców, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 3 100 000,00 PLN, numer rejestrowy w systemie BDO 000566337.

 

§ 3. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe zbierane są przez nas w szczególności podczas:
1. dokonywania zapisów na newsletter,
2. zakładania konta w Serwisie
3. składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w Serwisie)
4. prowadzenia korespondencji mailowej
5. rozmów za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta

 

§ 4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych:

Miejsce zbierania danych Rodzaj zbieranych danych

Rejestracja w serwisie

Imię, nazwisko, adres-email, numer telefonu, adres IP, hasło, pliki cookies – identyfikatory przeglądarki

Zawieranie umów (realizowanie transakcji)

Imię, nazwisko, adres-email, numer telefonu, adres IP, hasło, pliki cookies – identyfikatory przeglądarki, dane teleadresowe: Kraj, miasto, ulica i numer domu, numer mieszkania i kod pocztowy

 

Korzystanie z Serwisu (sprawne działanie serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie nadużyciom (np. adFraud), dokonywanie analiz)

cookies – identyfikatory przeglądarki

Wysyłka newslettera

Adres email

 

§ 5. Cel i podstawa gromadzenia danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:
• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
• rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
• kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
• wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa rachunkowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

3. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:
• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
• rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
• kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
• wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa rachunkowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

4. Dane osobowe zbierane w toku korespondencji mailowej przetwarzane są w celach tej korespondencji, co może być związane w szczególności z:
• wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
• podjęciem działań zmierzających do negocjacji lub nawiązania współpracy (art. 6 ust. 1lit. F RODO);
• rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
• udzieleniem pomocy osobie kontaktującej się mailowo, w szczególności udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz zapewnienia szybkiego wsparcia klientom zgodnie z ich oczekiwaniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
• rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem korespondencji mailowej (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• zgłoszeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

5. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta zbierane są w celach w jakich osoba której dane dotyczą zgłasza się do Biura Obsługi Klienta, a w szczególności w celu:
• wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
• rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
• udzieleniem pomocy osobie kontaktującej się mailowo, w szczególności udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz zapewnienia szybkiego wsparcia klientom zgodnie z ich oczekiwaniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
• rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem korespondencji infolinii (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• zgłoszenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

 

§ 6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
• Wykonania umowy oraz przedawnienia roszczeń – w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy, zgłaszania roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz danych przetwarzanych w celach rachunkowych;
• Do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (np. dane zbierane w celach marketingowych, w celu rekrutacji);
• Do czasu wniesienia sprzeciwu – gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
• Do czasu osiągnięcia celu – w przypadku danych przetwarzanych w celu rekrutacji, w przypadku prowadzenia korespondencji mailowej lub konsultacji za pośrednictwem infolinii.

 

§ 7. Powierzanie przetwarzania i Udostępnianie danych osobowych

1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów oraz wykonywaniu czynności o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom kurierskim, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – przy wyborze tego typu płatności, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

 

§ 8. Profilowanie

Za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również̇ w formie profilowania - w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́ Użytkownika, oraz dostarczenia spersonalizowanej oferty.

 

§ 9. Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-4 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem wskazanym w § 11 lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§ 10. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych Użytkowników poza EOG, zanim dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane poza EOG, Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. W przypadku transferu danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Użytkownicy mogą poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z Administratorem.

 

§ 11. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie Danych jest co do zasady dobrowolne, jednak jest ono wymogiem zawarcia umowy z Administratorem, otrzymywania informacji handlowych, prowadzenia korespondencji mailowej lub prowadzenia rozmowy za pośrednictwem infolinii. Brak podania danych osobowych przy procedurze rejestracji konta uniemożliwi Użytkownikowi założenia konta. Brak podania danych osobowych przy składaniu zamówienia uniemożliwi Użytkownikowi złożenie zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych przy zapisie na newsletter uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych. Brak podania danych przy korespondencji mailowej albo podczas rozmowy z pracownikiem Biura Obsługi Klienta na infolinii uniemożliwi załatwienie sprawy z jaką osoba której dane dotyczą się zgłosiła. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży podanie danych jest obowiązkowe ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe.

 

§ 12. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Tomasz Nowiński
tel. +48 515 916 354, e-mail: gdpr@hedonista.com
HEDONISTA sp. z o.o.
ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź

 

§ 13. Zobowiązanie do zachowania Danych w tajemnicy i ich zabezpieczenia

Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z Danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

 

§ 14.Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.hedonista.com/  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).

Na stronie internetowej https://www.hedonista.com/ używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika; zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies [p1]

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://www.hedonista.com/.

Dla przykładu wskazujemy instrukcję wyłączenia obsługiwania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
1. Dla przeglądarki internetowej Mozilla Firefox:
1. Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Opcje”.
2. Wybierz panel „Prywatność”.
3. Wybierz z menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
4. Odznacz funkcję „Akceptuj ciasteczka”.
5. Naciśnij przycisk „ok.”

2. Dla przeglądarki internetowej Google Chrome:
1. Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz „Ustawienia”.
3. Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
5. W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookies i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
6. Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.

z Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies