Darmowa wysyłka na terenie Polski!

Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONISTA

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego Hedonista.

2. Sprzedający - HEDONISTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorska 14/16 93-192 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000672395, NIP: 7272812721, REGON: 367002658, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

KONTA BANKOWE:

PLN: 06 1050 1461 1000 0090 3191 4840
IBAN: PL 06 1050 1461 1000 0090 3191 4840
SWIFT: INGBPLPW


KONTO BANKOWE PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE:

EUR: 31 1050 1461 1000 0090 8124 8396
GBP: 37 1050 1461 1000 0090 8203 0108 

 

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient na prawach konsumenta - Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).

6. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient na prawach konsumenta .

7. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

8. Adres reklamacyjny - Hedonista Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź, Polska

9. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

10. Dane kontaktowe - HEDONISTA Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16 93-192 Łódź, Polska; e-mail: office@hedonista.com

11. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

12. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

13. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

14. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

16. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

19. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

20. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

21. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

22. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

23. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

24. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

25. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hedonista.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

27. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

28. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

29. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

30. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

31. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

32. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

34. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

35. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. Disposizioni generali

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta. 

3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
3) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
4) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
5) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
6) zasady reklamacji.

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
◦ IE wersja 9 lub nowsza,
◦ Firefox wersja 3 lub nowsza,
◦ Opera wersja 9 lub nowsza,
◦ Chrome wersja 10 lub nowsza,
◦ Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 640 px.

7. W celu korzystania z usług świadczonych za pomocą drogą elektroniczną przez Sklep Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

8. W oparciu o Sklep świadczone są następujące usługi drogą elektroniczną: 
• przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie;
• wyszukiwanie Towarów dostępnych w Sklepie;
• założenie konta - rejestracja;
• logowanie do założonego już konta;
• możliwość zakupu Towarów dostępnych w Sklepie.

9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

11. Sprzedawca oświadcza, że wynik wyszukiwania Towaru, uzyskany przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się na stronie Sklepu działa według trafności, co oznacza, że w wyniku wyszukiwania pojawiają się Towary, których nazwa lub opis zawierają słowo lub słowa (frazę), które Użytkownik wpisał w wyszukiwarkę Sklepu lub Towary, których nazwa lub opis są najbardziej trafne w odniesieniu słowa lub słów (frazy) wpisanej przez Użytkownika - w kolejności alfabetycznej.

 

§ 3. Rejestracja, warunki dokonywania Zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
1) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
2) nieposiadający statusu zarejestrowanego lub zalogowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
1) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
2) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.hedonista.com/, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianego przez Klienta Towaru dokonywany jest poprzez dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1) przedmiotu Zamówienia,
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3) wybranej metody płatności,
4) wybranego sposobu dostawy,
5) czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

13. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia i opłacenia. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco - wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.

 

§ 5. Zasady płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Sprzedawca w każdym przypadku obniżenia ceny Towaru umieści na karcie Towaru (obok informacji o obniżonej cenie) informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca umieści na karcie danego Towaru również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.

3. Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
1) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2) przelewem online – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu;
3) przelewem online - w tym także za pomocą płatności odroczonych z wykorzystaniem płatności widniejących na stronie Sklepu.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

4. Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.

 

§ 6. Dostawa zamówionego Towaru

1. Rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy, w tym lista krajów, do których realizowane są dostawy została wymieniona w Cenniku Dostaw i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

3. Wysyłka za pośrednictwem przewoźnika nastąpi po uprzednim mailowym potwierdzeniu zamówienia w terminie do 4 dni roboczych. Potwierdzenie nastąpi w momencie skompletowania zamówienia i w przypadku innej formy płatności niż pobranie, zaksięgowania wpłaty na koncie. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco - wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.

4. Do czasu realizacji i dostawy Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

 

§ 7.  Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się dla:
a. Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
b. Umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
c. Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
- dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza dostępnego na stronie Sprzedawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Sprzedawca niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy , zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności tytułem ceny Umowy sprzedaży.

6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 8. Rękojmia. Niezgodność Towaru z Umową.

1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad Towaru
w dopuszczalnym przez prawie zakresie (rękojmia).

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Towar bez wad, zgodny z treścią Umowy. Sprzedawca ponosi wobec Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
przesłane na adres e-mail: reklamacje@hedonista.com.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia niezgodności Towaru z Umową. Do reklamacji Klient powinien załączyć dowód zakupu Towaru.

5. W celu złożenia reklamacji dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sprzedawcy.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi we art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.)

7. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie uregulowane zostały w Polityce prywatności oraz polityce Cookies.

 

§ 10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia w Sklepie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, co nie wpływa na prawa Użytkowników nabyte przed zmianą.

 

§ 11. Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź, Polska
b) za pośrednictwem e-mail: office@hedonista.com;
c) telefonicznie: +48 42 715 80 83.

z Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies